<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20537863\x26blogName\x3dBlogger+Tema+Templates+%E2%84%A2\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/\x26vt\x3d-8052844520604168306', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogger Tema Templates ™

Blogger kullanıcıları için Türkçe, tema, template, grafik,yazılım desteği.

7. Tema: Tutku - Passion

Pazar, Ocak 22, 2006
7. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Tutku-Passion temasını buradan indirebilirsiniz.Tema grafik tasarımıyla değişikliği sevenleri cezbediyor!

6. Tema: Mutfak - Kitchen

Cumartesi, Ocak 14, 2006
6. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Mutfak - Kitchen temasını buradan indirebilirsiniz.
Tema özellikle görsellik düşkünlerine hitap edecek gibi görünüyor!

5. Tema: ipod shuffle

Cuma, Ocak 13, 2006
5. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş ipod shuffle temasını buradan indirebilirsiniz

4. Tema: ParaBlogger

Perşembe, Ocak 12, 2006
4. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş ParaBlogger temasını buradan indirebilirsiniz

3. Tema: Purplecrush

3. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Stevenson' temasını buradan indirebilirsiniz.

2. Tema : Stevenson

Pazar, Ocak 08, 2006
2. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Stevenson' temasını buradan indirebilirsiniz.

1. Tema

ilk temamız olan ve bloggertema'yı da oluşturan olan Türkçe Düzenlenmiş Kubrick' temasını buradan indirebilirsiniz.

Artık bloglar güzelleşecek

Çarşamba, Ocak 04, 2006
Blogger kullanıcısı iseniz ve klasik temalardan sıkıldıysanız artık Blogger Tema'yı takip etmeniz yetecek. Çok yakında yüzlerce Türkçe tema ile karşınızda olacağız.

Sadece template desteği değil, grafik ve yazılım desteği de vermeye çalışacağız.

Bunun için varolan blogger temalarını Türkçeleştirmekle işe başlayacağız ve devamı gelecek.

Artık bloglar güzelleşecek...