<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20537863\x26blogName\x3dBlogger+Tema+Templates+%E2%84%A2\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/\x26vt\x3d-8052844520604168306', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogger Tema Templates ™

Blogger kullanıcıları için Türkçe, tema, template, grafik,yazılım desteği.

2. Tema : Stevenson

2. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Stevenson' temasını buradan indirebilirsiniz.
« Home | Next »
| Next »

Salı, Şubat 07, 2006 9:41:00 ÖS

bu tema benim çok hoşuma gitti, renkleri ve sade görüntüsü ile. ancak bir ufak kususru bence, blog sahibine ait fotoğrafı çok büyük gösteriyor, bunu küçültmek mümkünse çok daha iyi olur diye düşünüyorum.    Çarşamba, Şubat 08, 2006 9:26:00 ÖÖ

Aslında bu durumu biz de farkettik. Ama büyük resim kullanmak isteyenler için değişik bir tema olabileceği için bunu problem olarak görmedik    » Yorum Gönder