<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20537863\x26blogName\x3dBlogger+Tema+Templates+%E2%84%A2\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/\x26vt\x3d-8052844520604168306', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogger Tema Templates ™

Blogger kullanıcıları için Türkçe, tema, template, grafik,yazılım desteği.

6. Tema: Mutfak - Kitchen

6. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Mutfak - Kitchen temasını buradan indirebilirsiniz.
Tema özellikle görsellik düşkünlerine hitap edecek gibi görünüyor!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Yorum Gönder